Part 8 LA 08/22 Graveyard - Cregboy, Claregalway, Co. Galway / An Chreig Bhuí, Baile Chláir, Co. na Gaillimhe

Dúnta21 Sam, 2022, 9:00am - 10 Ean, 2023, 4:00pm

Primary tabs

 

 

 

 Planning and Development Acts 2000 (as amended) Planning and Development Regulations 2001 (as amended) -

Part 8 LA 08/22 Cregboy, Claregalway, Co. Galway

Pursuant to the requirements of the above, notice is hereby given that Galway County Council propose to carry out a development at the above location (Townland: Cregboy) comprising the development of a Burial Ground, car parking and access road.

Plans and particulars of the proposed development will be available for inspection or for purchase for a fee not exceeding the reasonable cost of making a copy, during normal office hours (Monday to Friday, 9.00am – 4.00pm, excluding Bank Holidays and Public Holidays) from Monday 21st November 2022 until Monday 19th December 2022 at the following location: • Galway County Council, Planning Department (Public Counter), Aras an Chontae, Prospect Hill, Galway, H91 H6KX

Submissions or observations in relation to the proposed development, dealing with the proper planning and sustainable development of the area in which the development would be situated, may be made in writing to the County Secretary, Galway County Council, Aras and Chontae, Prospect Hill, Galway, H91 H6KX; or in electronic format via the special website at https://consult.galway.ie/en to arrive not later than Tuesday 10th January 2023.

 

 

 

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (arna leasú) -

Cuid 8 An Chreig Bhuí, Baile Chláir, Co. na Gaillimhe

De bhua na gceanglas thuas, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe tabhairt faoi fhorbairt ag an láthair seo thuas(Baile Fearainn: An Chreig Bhuí), a bheidh forbairt Reilige, áite páirceála do charranna agus bóthair rochtana i gceist leis.

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha beartaithe ar fáil lena n-iniúchadh, nó lena gceannach ar tháille nach mó ná an costas réasúnach a bhainfeadh lena gcóipeáil, le linn gnáthuaireanta oibre (Luan go hAoine, 9.00 a.m. go dtí 4.00 p.m. gan laethanta Saoire Bainc agus Saoire Phoiblí san áireamh) ón Luan an 21 Samhain 2022 go dtí Dé Luan an 19 Nollaig 2022, ag an suíomh seo a leanas: • Comhairle Chontae na Gaillimhe, An Rannóg Pleanála (Cuntar Poiblí), Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh, H91 H6KX.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe, mar a bhaineann le pleanáil agus forbairt chuí an cheantair ina mbeadh an fhorbairt lonnaithe, a dhéanamh i scríbhinn chuig Rúnaí an Chontae, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh, H91 H6KX; nó i bhfoirm leictreonach ar an láithreán gréasáin speisialta ag https://consult.galway.ie/en le bheith istigh tráth nach déanaí ná Dé Máirt an 10 Eanáir 2023

Téamaí

General Submission
Glac síntiús