Caibidil 11 An Fhorbairt Phobail agus an Bonneagar Sóisialta

Dúnta20 Bea, 2021, 9:00am - 30 Iúil, 2021, 4:30pm

 PDF

 

“Pobail shláintiúla agus inbhuanaithe a chur chun cinn agus a fhorbairt, le rochtain ar raon leathan d’áiseanna sóisialta, pobail, cúraim shláinte, oideachais agus cultúrtha ar ardchaighdeán a fhreastalaíonn ar riachtanais reatha agus ar riachtanais a bheidh ann amach anseo araon agus lena ndéantar, tríd an tiomantas don chomhionannas, don rannpháirtíocht, don inrochtaineacht agus don ionchuimsiú sóisialta, an Contae a fhorbairt mar cheantar uathúil a chuireann le caighdeán saoil an duine”.

11.1 Réamheolas

Is cuid lárnach í pobail sláintiúla agus uilechuimsitheacha a chruthú, arna bhforbairt ar aon dul le prionsabail na hinbhuanaitheachta agus na hinrochtaineachta, chun ardchaighdeán maireachtála a chinntiú do gach cónaitheoir i gContae na Gaillimhe agus chun cinntiú freisin gur áit tharraingteach é an Contae chun cuairt a thabhairt air agus chun do chuid gnó a dhéanamh araon. Déanann déanamh áite agus cáilíocht ár dtimpeallachta láithreacha lena n-áirítear ár gcumas rochtain a fháil ar bhonneagar sóisialta, seirbhísí agus taitneamhachtaí, idirghníomhaíochtaí fóillíochta agus sóisialta difríocht mhór i saol an duine agus pobail láidre uilechuimsitheacha á bhforbairt freisin.

Tá rochtain ar an mbonneagar sóisialta agus ar phobail sa chontae riachtanach don fholláine agus don ionchuimsiú sóisialta, agus chun pobail inbhuanaithe tarraingteacha a chur i gcrích freisin. Ba cheart go mbeadh rochtain éasca ar an mbonneagar sóisialta tríd an siúl, an rothaíocht agus an iompar poiblí araon. Teastaíonn deiseanna ó phobail freisin chun bannaí a chomhlíonadh, idirghníomhú agus a fhoirmiú, iad uile riachtanach chun mórtas áite agus braistint muintearais a chruthú. Ba cheart úsáid chomhroinnte agus comhlonnú saoráidí a spreagadh, d’fhonn talamh a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí agus deiseanna a éascú le haghaidh na lánpháirtíochta breise agus rannpháirtíocht an phobail.

11.2 Aidhmeanna Straitéiseacha

Oibreoidh Comhairle Chontae na Gaillimhe i gcomhar leis na geallsealbhóirí agus na gníomhaireachtaí oiriúnacha d’fhonn iarracht a dhéanamh cur chuige comhtháite agus inbhuanaithe a bhaint amach i leith na forbartha sa Chontae. Beidh na haidhmeanna straitéiseacha seo a leanas ag gabháil leis:

  • Pobail inbhuanaithe a chur chun cinn agus a éascú tríd an bpleanáil um úsáid talún, trí thacú leis an soláthar d’áiseanna fóillíochta, áineasa, taitneamhachta agus cultúrtha agus ár gcumas rochtain a fháil ar sheirbhísí, agus seirbhísí oideachais agus cúraim shláinte san áireamh;
  • Sochaí atá níos cuimsithí ón taobh sóisialta de a chruthú tríd an t-eisiamh sóisialta, an bhochtaineacht agus an díothacht a mhaolú, agus an tithíocht inacmhainne ar ardchaighdeán a sholáthar, bonneagar pobail agus rochtain ar fhaisnéis agus acmhainní a fheabhsú ar fud an Chontae agus ar fud na bpobal uile chun na críocha sin;
  • A chinntiú go bhfuil prionsabail na forbartha pobail inrochtana, uilechuimsithí agus inbhuanaithe curtha i gcroílár na forbraíochtaí uile;
  • An rannpháirtíocht ghníomhach agus uilechuimsitheach i ngníomhaíochtaí coirp agus sóisialta a spreagadh, a chur chun cinn agus a éascú.

11.3 Comhthéacs Straitéiseach

Tá an chaibidil seo curtha le chéile ag féachaint do na Pleananna, na bPolasaithe agus na dTreoirlínte Eorpacha, Náisiúnta agus Réigiúnacha seo a leanas:

 

An Straitéis Eoraip 2020

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Dhaoine Faoi Mhíchumas

Éire 2040 An Tionscadal - An Creat Náisiúnta Pleanála 2018

Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027  

Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2019 

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú)

An Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach do Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair 2020-2032 

Sustainable Residential Development Guidelines In Urban Areas and The Urban Design Manual – A Best Practice Guide, May 2019.

Treochlár um an Ionchuimsiú Sóisialta 2020-2025 – Uaillmhian, Spriocanna agus Tiomantas

Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um an Ionchuimsiú Sóisialta 2018-2021 (2007-2016 agus Nuashonrú 2015-2017 ina leith)

Plean Oiriúnaithe Earnála um an Athrú Aeráide agus an tSláinte 2019 - 2014

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chontae na Gaillimhe 2016 – 2022

Get Ireland Active, National Physical Activity Plan for Ireland, 2016 & Implementation Summary 2018

An Clár um an Ionchuimsiú Sóisialta agus an nGníomhachtú Pobail 2018-2022

Ár bPobail: A Framework Policy for Local and Community Development in Ireland, 2015

Plean Gníomhaíochta Slaíntecare, 2019 & Future of Healthcare, Slaíntecare Report, 2017

Éire na Sláinte - Creat Feabhsaithe le haghaidh na Sláinte agus na Folláine 2013 - 2025.

Éire na Sláinte - A Healthy Weight For Ireland, Department of Health

Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: An Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020

Ready, Steady, Play! A National Play Policy, Oifig Náisiúnta na Leanaí, 2019

Soláthar Scoileanna agus an Córas Pleanála: Cód Cleachtais d’Údaráis Phleanála, RFORA, 2008

Childcare Facility Guidelines for Planning Authorities, RFORA, 2001

Suirbhé don Tionscnamh um Aosú Sláintiúil agus Dearfach, An Roinn Sláinte, 2016

An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach, An Roinn Sláinte, 2013

Straitéis Aoisbhá na Gaillimhe, 2014 - 2019

Straitéis Náisiúnta um Lánpháirtíocht an Lucht Siúil agus Romaigh 2017-2021

Great Outdoors - A Guide for Accessibility 2018

An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, Promoting Physical Activity and Active Living in Urban Areas – The Role of Local Governments 2006

An Straitéis Náisiúnta in aghaidh na Bochtaineachta

Our sustainable future – A Framework for Sustainable Development

Plean Straitéiseach an Údaráis Náisiúnta Míchumais 2019-2021

Building for Everyone: A Universal Design Approach, 2012, An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

Plean Forfheidhmithe na Straitéise Náisiúnta Míchumais 2013-2015, Grúpa Forfheidhmithe na Straitéise Náisiúnta Míchumais

Straitéis Náisiúnta na mBan, 2007-2016, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

The Urban Design Manual – A Best Practice Guide, May 2019

Creat Beartais Náisiúnta um an Rothaíocht

Connecting People, Connecting Places; A Strategy for Walking and Cycling, 2015

Strategy for the Future Development of National and Regional Greenways, 2018 

Beartas Spóirt Náisiúnta 2018-2027

Galway Sports Partnership Strategic Plan 2016-2020

Ár Leabharlanna Poiblí 2022 - Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumhasú

Culture 2025 – A Framework Policy to 2025, REOGRTG, 2016

Straitéis Comhtháthaithe agus Éagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2013-2015

Coiste na Gaillimhe um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga

Luathbhlianta Chontae na Gaillimhe. An Plean um Shláinte agus Folláine (2018 – 2022)

Treoir don Chlós Súgartha Chontae na Gaillimhe, ‘Let’s Play!’, 2015

11.3.1 Creat Náisiúnta Pleanála

Tá an Creat Náisiúnta Pleanála (NPF) bunaithe ar 10 dTorthaí Straitéiseacha Náisiúnta (NSOanna), agus tábhachta ar leith ag baint le NSO 10, Rochtain ar Sheirbhísí Cúraim Leanaí, Oideachais agus Sláinte ar ardchaighdeán. Meastar NSO 7, an Taitneamhacht agus Oidhreacht Fheabhsaithe, NSO 1, an Fás Dlúth agus NSO 3, Geilleagair Tuaithe agus Pobail a Neartú, a bheith ábhartha freisin.

Tacaíonn NPO 26 le cuspóirí an bheartais sláinte phoiblí lena n-áirítear Éire na Sláinte agus an Plean Náisiúnta um an nGníomhaíocht Choirp, ach beartais den sórt sin a chomhtháthú, nuair is iomchuí agus ar an scála is infheidhme, leis an mbeartas pleanála. Cinntíonn NPO 27 comhtháthú roghanna sábháilte agus áisiúla ar an gcarr i ndearadh ár bpobail, trí thosaíocht a thabhairt d’inrochtaineacht siúlóide agus rothaíochta ar fhorbairtí atá ann cheana agus atá beartaithe agus trí shaoráidí gníomhaíochta corpartha a chomhtháthú do gach aois. Tá sé mar aidhm ag NPO 28 pleanáil a dhéanamh do shochaí níos éagsúla agus níos cuimsithí go sóisialta a bheidh dírithe ar chomhionannas deiseanna agus ar cháilíocht beatha níos fearr do gach saoránach, trí chomhtháthú níos fearr agus inrochtaineacht níos fearr i seachadadh na bpobal inbhuanaithe agus trí sheirbhísí gaolmhara a sholáthar.

Tugtar le fios in NPO30 go bhforbrófar beartais áitiúla pleanála, tithíochta, iompair/ inrochtaineachta agus fóillíochta agus béim ann ar riachtanais agus deiseanna daonra atá ag dul in aois a chomhlíonadh chomh maith le réamh-mheastacháin shonracha a áireamh, le tacaíocht ó mholtaí soiléire maidir le pobail atá ag dul in aois mar chuid de croístraitéis pleananna forbartha cathrach agus contae.

Tugtar aghaidh ar an gCúram Leanaí agus ar an Oideachas agus Foghlaim ar feadh an tSaoil in NPO 31, a bhfuil sé d’aidhm aige tús áite a thabhairt don daonra spriocdhírithe agus pleanáilte a bheith ailínithe le méadú sa líon postanna. 

11.3.2     An Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach

Sa Straitéis Réigiúnach Spásúchta agus Eacnamaíoch (RSES), meastar an t-ionchuimsiú sóisialta, an rochtain ar chúram leanaí inacmhainne agus ar ardchaighdeán, áiseanna oideachais, saoráidí foghlama ar feadh an tsaoil, seirbhísí sláinte, áiseanna inrochtana agus saoráidí fóillíochta mar bhunriachtanais do shochaí chothromasach, do gheilleagar rathúil agus do phobail inbhuanaithe. trí roinnt Cuspóirí Beartais Réigiúnacha (RPOanna) ábhartha;

Spreagtar cuir chuige ilghníomhaireachta chun na seirbhísí sláinte, cúraim shóisialta, oideachais agus pobail a sholáthar a theastaíonn ó phobail atá ag fás, nó atá éagsúil nó iargúlta trí RPO 7.15.

Cuirtear an tIonchuimsiú Sóisialta agus an inrochtaineacht chun cinn le RPO 7.2 agus 7.9 a thacaíonn le pobail faoi mhíbhuntáiste agus spásanna oscailte poiblí inrochtana ar ardchaighdeán le naisc mhaithe do chách.

Cuirtear an t-oideachas chun cinn trí RPO 7.3, 7.4 agus 7.6 lena n-áirítear cláir oideachais a chur chun cinn trí na LCDCanna, tacaíocht don chlár STEM sa chóras oideachais in Éirinn agus tacaíocht do Chomhghuaillíocht Uladh Connacht a bheith ina Ollscoil Teicneolaíochta ag freastal ar an iarthar agus an iarthuaisceart.

Cuirtear cúram sláinte chun cinn trí RP0 7.8 agus 7.10 lena n-áirítear tacaíocht chun cuspóirí Cúram Sláinte a chur i bhfeidhm (Seirbhís Sláinte Sraith Aonair a fhorbairt, agus Ionaid Cúraim Phríomhúil a chur chun cinn) agus tacaíocht freisin d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha eile chomh maith le soláthraithe cúram sláinte príobháideacha chun saoráidí cúraim sláinte a bheith curtha ar fáil le haghaidh gach uile chuid den phobal. Tacaíonn an RSES le tailte a bheith ainmnithe i bpleananna forbartha do thithe altranais agus don sciath-thithíocht araon in RPO 7.14, agus ag an am céanna déantar cinnte go bhfuil na háiseanna seo á gcomhtháthú sna pobail ina bhfuil siad lonnaithe. Cuirtear Beartas Sláinte Poiblí chun cinn trí RPO 7.11 a thacaíonn le cuspóirí Éire na Sláinte agus an Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta Corpartha agus an Phlean Náisiúnta um Murtall trí chomhtháthú leis an mbeartas pleanála.

Aithníonn an RSES an Tionscnamh ‘Aoisbhá Éireann’ mar an tionscnamh is fearr chun freagairt a thabhairt don athrú ar an leibhéal áitiúil lena n-áirítear prionsabail an dearaidh uilíoch trí RPO 7.13 agus tá sé mar aidhm ag RPO 7.12 a chinntiú go bhforbrófar beartais phleanála áitiúla, tithíochta, iompair / inrochtaineachta agus fóillíochta agus béim ar leith ar an freastal ar riachtanais agus deiseanna daoine atá ag dul in aois agus daoine óga faoi mhíchumas. Tugtar tacaíocht do thithe inoiriúnaithe ar feadh an tsaoil trí RPO 7.19 ionas gur féidir le soláthar tithe inoiriúnaithe ar feadh an tsaoil freastal ar riachtanais tithíochta de réir mar a athraíonn siad le himeacht ama.

11.4   An tAthrú Aeráide

Is príomh-pharaiméadair an phlean seo bonneagar pobail agus sóisialta a sholáthar sa chontae.  Is tosaíocht é an cúram leanaí, an t-oideachas, an cúram sláinte agus saoráidí speisialaithe cónaithe agus pobail a fhorbairt i lonnaíochtaí an oiread is gur féidir d’fhonn astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú trí daoine a ligean taisteal chuig na háiseanna seo ar mhodhanna iompair inbhuanaithe nuair is féidir. I gcás gach forbairt dá leithéid, seachnófar ceantair sa chontae atá i mbaol tuilte. Beidh tacaíocht ann nuair is féidir le feasacht oideachais méadaithe i scoileanna agus i timpeallachtaí pobail ar an athléimneacht in aghaidh an athraithe aeráide.

11.5   An tIonchuimsiú Sóisialta agus an Fhorbairt Phobail

Thug an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014 struchtúir isteach a thug níos mó béime ar an bhforbairt phobail le tabhairt isteach an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) i ngach údarás áitiúil chun aghaidh a thabhairt ar an ngá atá le pobail inbhuanaithe a chruthú le haghaidh gach uile Chontae.

Soláthraíonn LECP na Gaillimhe 2016 - 2022 an creat tacaíochta chun forbairt eacnamaíochta agus pobail áitiúil na Gaillimhe a chur chun cinn agus chun tacú leis.  Tá ról tábhachtach maoirseachta ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúil na Gaillimhe (LCDC), ar a bhfuil ionadaithe ón rialtas áitiúil agus ó leasanna forbartha áitiúla agus pobail, i gcláir forbartha áitiúla agus pobail agus in ullmhú na gné pobail de Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil na Gaillimhe.

Féachann an Treochlár um an Ionchuimsiú Sóisialta 2020-2025 a foilsíodh le déanaí - Uaillmhian, Spriocanna agus Tiomantas chun Éire a chur le bheith ar cheann de na contaetha is cuimsithí go sóisialta san AE sna blianta beaga atá amach romhainn. Tá breac-chuntas tugtha ann ar bhearta agus spriocanna sonracha ar féidir leo an dul chun cinn atá déanta a ghabháil thar go leor gnéithe den ionchuimsiú sóisialta: an tithíocht, an cúram sláinte, an cúram leanaí agus an t-iomchuimsiú sóisialta.

Tá sé ar cheann de na haidhmeanna foriomlána sa phlean an t-ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus, d’fhonn an t-ionchuimsiú sóisialta a éascú ar an leibhéal áitiúil, déanann Coiste Forbartha Pobail Áitiúil na Gaillimhe (LCDC) maoirseacht ar Chlár Gníomhachtaithe um an Ionchuimsiú Sóisialta (SICAP) 2018-2022, agus é d’aidhm aige sin aghaidh a thabhairt don bhochtaineacht, don eisiamh sóisialta agus don dífhostaíocht fhadtéarmach trí rannpháirtíocht agus tríd an idirtheagmháil idir eagraíochtaí pobail, gníomhaireachtaí earnála poiblí agus earnálacha áirithe den tsochaí.

11.5.1  Grúpaí Deonacha agus Pobail

Aithníonn Comhairle Chontae na Gaillimhe an méid a dhéanann grúpaí deonacha, grúpaí pobail agus grúpaí spóirt chun cur leis an gcaighdeán beatha sa Chontae. Oibríonn na grúpaí seo go deonach chun tacú lena bpobail áitiúla agus chun iad a fheabhsú, ó thaobh coirp agus sóisialta de araon.

Feidhmíonn an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) mar an nasc príomhúil trína n-éascaíonn, a nascann agus a lorgaíonn an Chomhairle uiríll ó na hearnálacha Pobail / Deonacha, Cuimsithe Sóisialta agus Comhshaoil, chun a gcuid oibre a chur chun cinn i réimsí na n-ealaíon, an spóirt, an phobail agus tionscnaimh um an ionchuimsiú sóisialta.

Beartas Cuspóirí - An tIonchuimsiú Sóisialta agus an Fhorbairt Phobail

SCI 1        An Fhorbairt Phobail agus Shóisialta sa Chontae

Tacú leis na cuspóirí agus na gníomhartha beartais atá leagtha amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála, an Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíoch (RSES), Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil na Gaillimhe 2016-2022 (agus aon LECP ina dhiaidh sin) agus cáipéisí Treorach Náisiúnta ábhartha chun an fhorbairt pobail agus an fhorbairt shóisialta a threisiú sa Chontae. 
 

SCI 2        Plean Áitiúil um Eacnamaíocht agus Pobail na Gaillimhe 

Tacú leis an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil agus leis na páirtithe leasmhara ábhartha go léir chun Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil na Gaillimhe 2016-2022 agus aon phlean ina dhiaidh sin a chur i bhfeidhm.

 

SCI 3         An tIonchuimsiú Sóisialta
 

An tIonchuimsiú Sóisialta a chur chun cinn mar atá leagtha amach sa ‘Treochlár um an Ionchuimsiú Sóisialta 2020 - 2025’ trí chomhionannas rochtana ar sheirbhísí agus ar shaoráidí chun cabhrú le deireadh a chur le bacainní ar an lánpháirteachas iomlán sa tsochaí. 

 

SCI 4        Áineas, Taitneamhacht, Spórt agus an tIonchuimsiú Sóisialta 

Tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise Comhtháthaithe agus Éagsúlachta 2013-2015 agus pleananna agus clár iomchuí eile a d’fhéadfaí a fhorbairt le linn shaolré an phlean seo. 

 

SCI 5        Grúpaí Deonacha agus Pobail 

Dul i dteagmháil go gníomhach le Líonra Rannpháirtíochta Poiblí na Gaillimhe in ullmhú agus i gcur i bhfeidhm bheartais agus chláir an údaráis áitiúil chun an tacaíocht don earnáil phobail agus don earnáil dheonach araon a mhéadú agus freagairt a thabhairt do riachtanais chónaitheoirí Chontae na Gaillimhe.

 

11.6  Áiseanna Sóisialta agus Pobail

Braitheann cáilíocht na beatha i bpobal ar leith, ní amháin ar an sholáthar tacaíochta tithíochta, fostaíochta agus bonneagair, ach ar an rochtain ar áiseanna sóisialta, pobail agus cultúrtha chomh maith. Tá soláthar ceart bonneagair phobail agus shóisialta ar ardchaighdeán, sna suíomhanna is oiriúnaí agus in éineacht le tithíocht agus forbairt eile tábhachtach do gach aois agus cumas sa tsochaí agus is cuid riachtanach í chun pobail inbhuanaithe agus pleanáilte i gceart a thógáil.

Tá béim leagtha sna Treoirlínte um an bhForbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha ar an gá atá leis an bhforbairt a bheith céimnithe de réir infhaighteacht an bhonneagair shóisialta agus phobail riachtanach mar scoileanna, áiseanna agus áiseanna eile.

Éascaíonn agus tacaíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe le forbairt áiseanna sóisialta agus pobail a sholáthraíonn buntáistí iomadúla do dhaoine aonair agus do phobail. Tá bonneagar sóisialta láidir agus ábhartha riachtanach chun pobail shláintiúla, ionchuimsitheacha agus inbhuanaithe a chruthú. Cé go ndéantar gnéithe éagsúla den bhonneagar sóisialta a phlé ina n-aonair thíos, ba cheart iad a sholáthar ar bhealach comhordaithe i bpobail ar fud an Chontae, in áiteanna atá inrochtana don daonra a bhfuil sé beartaithe dóibh freastal orthu.

Cuspóirí Beartais - Áiseanna Sóisialta agus Pobail

SC 1        An Soláthar Bonneagair Shóisialta agus Pobail 

Tacú le háiseanna agus seirbhísí sóisialta agus pobail a sholáthar sa Chontae a fhreastalaíonn ar na riachtanais atá ag an daonra iomláin faoi láthair na huaire agus amach anseo araon. 
 

SC 2        Tailte a sholáthar le haghaidh saoráidí sóisialta agus pobail 

Tacú le tailte a sholáthar d’áiseanna sóisialta agus pobail agus an soláthar sin ar bhealach atá oiriúnach do gach dhuine sa phobal a spreagadh.

 

11.7 Áiseanna Pobail Ilúsáidte

Ba cheart áiseanna laistigh den phobal a lonnú ar bhealach a ndéanfar a n-éifeachtúlacht a uasmhéadú agus an rochtain éasca d’úsáideoirí de gach aois agus cumas a éascú. Nuair is iomchuí, ba cheart go mbeadh áiseanna in ann oiriúnú do riachtanais athraitheacha le himeacht ama.

Tá sé mar aidhm ag an gComhairle an soláthar áiseanna ilúsáidte a spreagadh ar féidir le grúpaí pobail iad a chomhroinnt. Ba cheart áiseanna ilúsáide nua a dhearadh arbh fhéidir iad a chomhroinnt sa todhchaí. Spreagfar an braisliú áiseanna in áiteanna oiriúnacha freisin, áiseanna Cúram Leanaí agus Scoileanna a roinneann an campas céanna, mar shampla.

Cuspóir Bheartais - Áiseanna Pobail Ilúsáidte

MU 1        Áiseanna Pobail Ilúsáidte 

Soláthar agus leathnú Áiseanna Pobail Ilúsáide a spreagadh agus tacú leo, nuair is indéanta, a spreagann an comhroinnt agus an comhtháthú áiseanna pobail atá deartha le haghaidh gníomhaíochtaí ilúsáide arna ndéanamh ag grúpaí pobail.
 

11.8  Áiseanna Cúraim Leanaí

Is cuid lárnach den bhonneagar sóisialta é an soláthar saoráidí Cúraim Leanaí a mheastar a bheith ina riachtanas lárnach ó thaobh folláine eacnamaíoch agus shóisialta de. Gintear pobail i bpobail le háiseanna cúraim leanaí agus is minic a fheidhmíonn siad mar lárionad sóisialta don phobal áitiúil agus éascaítear an rannpháirtíocht i gcoitinne i measc an lucht saothair agus sa gheilleagar i gcoitinne leo freisin.

Sna Treoirlínte Saoráide Cúraim Leanaí 2001 d’Údaráis Phleanála, tá béim leagtha ar an ról atá ag an bpleanáil i dtaca le soláthar áiseanna cúraim leanaí. Agus aird á tabhairt ar na Treoirlínte maidir le Saoráidí Cúraim Leanaí d’Údaráis Phleanála, cuirfidh an Chomhairle an soláthar cúraim leanaí atá ann cheana féin san áireamh agus breithniú á dhéanamh aige ar sholáthar áiseanna cúraim leanaí/naíolann nua mar chuid d’fhorbraíocht chónaithe ionas nach ndéanfar a leithéid d’áiseanna a sholáthar go hiomarcach.

Cuspóirí Beartais - Áiseanna Cúraim Leanaí

CF 1        Áiseanna Cúraim Leanaí

Soláthar inbhuanaithe saoráidí cúram leanaí a spreagadh agus tacú leis in áiteanna iomchuí agus iarracht a dhéanamh saoráidí dá leithéid a chur i mbun i gcomhthráth leis an bhforbairt, ag féachaint do dháileadh an daonra cónaithe agus do na spriocanna daonra don cheantar ar aon dul leis na Treoirlínte maidir le Saoráidí Cúraim Leanaí: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (RCTRÁ, 2001), na Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) 2006 agus aon treoirlínte reachtúla ábhartha eile a d’fhéadfadh a bheith eisithe le linn thréimhse feidhme an Phlean seo. 
 

CF 2        Áiseanna Cúraim Leanaí Comhairliúcháin 

An soláthar de líonra d’áiseanna cúraim leanaí inacmhainne ar ardchaighdeán a chur chun cinn agus a spreagadh i gcomhairle le Coiste Cúraim Leanaí Chontae na Gaillimhe, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ar fud an Chontae.

 

CF 3        Saoráidí Naíolanna 

A éileamh, nuair is iomchuí, saoráidí creise a sholáthar i bhforbairtí measctha/cónaithe de réir na dtreoirlínte aireachta d’Údaráis Phleanála maidir le hÁiseanna Cúraim Leanaí a foilsíodh i 2001. Go ginearálta, ní cheadófar saoráidí cúraim leanaí lasmuigh de lonnaíochtaí seanbhunaithe ach amháin in aice le saoráidí oideachais nó sóisialta atá ann cheana féin, nó gar do shaoráidí dá leithéid.

 

11.9  An tOideachas

Tá áiseanna oideachais agus scoile ríthábhachtach chun lánacmhainneacht shocheacnamaíoch an Chontae a bhaint amach agus tá ról ríthábhachtach acu chun an lucht saothair a fhorbairt le bheith oilte, ionas go mbeidh sé in ann freastal ar éilimh gheilleagair nua-aimseartha.

Féachann an Plean Forbartha le tosaíocht a thabhairt don spriocdhaonra agus don daonra beartaithe, chomh maith leis an bhfás fostaíochta a bheith ailínithe leis an infheistíocht san oideachas, lena n-áirítear scoileanna nua a bheith curtha i mbun i suíomhanna atá suite go maith laistigh de cheantair thógtha atá ann cheana féin agus a fhreastalaíonn ar riachtanais éagsúla na bpobal áitiúil, nó atá gar do cheantar dá leithéid. Is tosaíocht é áiseanna agus taitneamhachtaí do leanaí agus do dhaoine óga, mar shampla an cúram leanaí, scoileanna, clóis súgartha, páirceanna agus páirceanna spóirt, a sholáthar agus a fheabhsú go leanúnach agus leanfar leis sin a bheith ina thosaíocht dúinn go ceann i bhfad. Aithníonn an Chomhairle gur cheart go mbeadh ranganna NSU ar fáil do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise acu i meánscoil amháin, ar a laghad, i ngach baile. Nuair nach bhfuil iad seo ar fáil faoi láthair, déanfaidh an Chomhairle dícheall oibriú leis an ROS lena chinntiú go ndéanfar an soláthar seo.

Oibríonn an Chomhairle go réamhghníomhach leis an Roinn Oideachais agus Scileanna ar bhonn leanúnach chun riachtanais oideachais agus na himpleachtaí spásúla agus úsáide talún a ghabhann leo a aithint, de réir mar a thagann siad chun cinn.

Tacaíonn an tÚdarás Pleanála leis an gcoincheap um shocruithe scoile ilchampas, mar shampla bunscoileanna a bheith lonnaithe taobh le taobh lena chéile nó institiúidí bunscoile agus meánscoile lonnaithe san aon láithreán amháin. D’fhéadfadh soláthar scoileanna níos inbhuanaithe a bheith mar thoradh ar an gcur chuige seo sa mhéid go laghdaíonn sé an achar talaimh a bhíonn ag teastáil le haghaidh forbairtí dá leithéid.

Féadfaidh éilimh mhéadaithe ar áiteanna scoile ardú go suntasach laistigh de lonnaíocht le forbairtí móra cónaithe nua. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go gcoinníonn an córas pleanála suas le scála na forbartha cónaithe nua tríd a bheith cinnte de go bhfuil dóthain áiteanna scoile ar fáil nó curtha ar fáil in am maith.

Sna treoirlínte Guidelines on Sustainable Residential Development in Urban Areas tá an bhéim curtha ar an ngá atá le láithreán scoile a roghnú a uasmhéadaíonn an poitéinseal do phatrúin soghluaisteachta inbhuanaithe, a thairgeann an cumas spásanna móra poiblí a chomhroinnt agus a thacaíonn le húsáidí pobail eile lasmuigh d’uaireanta scoile faoi réir an gnáthphleanála agus na forbartha inbhuanaithe.

San RSES, tá breac-chuntas déanta ar acmhainneacht na rannóige Ardoideachais sa Réigiún a bhfuil an cumas aici Ollscoil Teicneolaíochta Chonnachta-Uladh a fhorbairt a thabharfadh raon leathan oideachais agus oiliúna d’ardchaighdeán i ngach campas atá lonnaithe ar fud an Réigiúin. Tá sé tugtha faoi deara ag an gComhairle an ról tábhachtach atá ag an ardoideachas chun soláthar a dhéanamh do leas eacnamaíoch agus sóisialta mhuintir an Chontae freisin.   Maidir leis an oideachas aosach, tá cúrsaí curtha ar fáil ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, agus i measc na cúrsaí sin áirítear cláir foghlama chumaisc do chónaitheoirí Chontae na Gaillimhe.

Cuireann Oifig Fiontar Áitiúil na Gaillimhe faisnéis agus comhairle ghnó, oiliúint scileanna gnó agus tacaíocht meantóireachta ar fáil chomh maith le scileanna agus roghanna oiliúna eile chun tacú le gnóthais sa Chontae. I measc na n-eagraíochtaí eile a bhfuil baint acu leis an oideachas agus oiliúint do shaoránaigh Chontae na Gaillimhe, áirítear na heagraíochtaí seo a leanas; LEADER, Cuideachtaí Forbartha Áitiúla, Údarás na Gaeltachta agus EQUAL Ireland.

Cuspóirí Beartais - Áiseanna Oideachais

EDU 1                   Áiseanna Oideachais

Éascú a dhéanamh chun saoráidí bunscoile, dara leibhéal, tríú leibhéal, gairmoideachais, for-rochtana, taighde, aosaigh agus breisoideachais a sholáthar, chomh maith le saoráidí foghlama ar feadh an tsaoil agus an acmhainneacht dhigiteach don chianfhoghlaim chun freastal ar riachtanais an Chontae. Spreagtar áiseanna ilúsáidte ar féidir leo freastal ar áiseanna oideachais agus áiseanna cúraim leanaí araon freisin.

 

EDU 2                   An Soláthar Áiseanna Oideachais i Mórfhorbairtí Cónaithe

(a) Saoráidí nua oideachais a sholáthar de réir na treorach atá leagtha amach sna treoirlínte Guidelines on Sustainable Residential Development in Urban Areas;

(b) É a aithint gur féidir le pobail chónaithe nua éileamh ar áiteanna breise scoile a ghiniúint agus go bhfuil sé ríthábhachtach don phróiseas chun tacú le pobail inbhuanaithe, go bhfreastalófar ar an éileamh méadaithe a bheidh ann maidir le háiseanna scoile, idir scoileanna nua agus na scoileanna atá ann cheana a shíneadh;

(c) Oibriú go dlúth leis an Roinn Oideachais & Scileanna chun a chinntiú go n-aithnítear go leor tailte i bpleananna criosaithe agus go dtugtar aird ar na riachtanais oideachais atá ann agus a bheidh ann amach anseo, do shuíomhanna le haghaidh soláthar scoile amach anseo ionas go ndéanfar cinnte de go mbeidh an soláthar méadaithe scoileanna a bheidh á iarraidh curtha ar fáil go tráthúil agus go n-uasmhéadaítear leis sin na deiseanna atá ann chun an siúl, an rothaíocht agus an úsáid iompair phoiblí a uasmhéadú.

 

EDU 3                   Críocha Oideachais sa Todhchaí

A chinntiú go ndéantar suíomhanna scoile atá ann cheana, agus cinn nua chomh maith, a chosaint le haghaidh críocha oideachasúla agus go ndéantar tailte atá in aice le scoileanna agus atá ann cheana féin a chosaint le haghaidh críocha oideachasúla amach anseo chun ligean do na scoileanna sin a bheith sínte, más gá, faoi réir oiriúnacht an láithreáin.

 

EDU 4                   Ollscoil Teicneolaíochta Chonnachta-Uladh

Tacú le forbairt Ollscoil Teicneolaíochta Chonnachta-Uladh chun raon leathan Ardoideachais agus oiliúna tiomnaithe d’ardchaighdeán a sholáthar i ngach campas dá cuid sa Réigiún.

 

EDU 5                   Úsáid chomhroinnte áiseanna oideachais agus pobail

Úsáid chomhroinnte áiseanna oideachais agus pobail a chur chun cinn chun críocha pobail agus neamhscoile más féidir.

 

EDU 6                   Asraonta mearbhia gar do scoileanna

Is é cuspóir beartais na Comhairle machnamh cúramach a dhéanamh ar oiriúnacht agus suíomh asraonta mearbhia i gceantair a bhfuil scoileanna agus, nuair a mheastar go bhfuil sé iomchuí, srian a chur ar oscailt nó leathnú asraonta mearbhia / bia beir leat gar do scoileanna chun sláinte agus folláine leanaí scoile a chosaint.

 

EDU 7                   Clár Bhrat na Scoileanna Gníomhacha

Tacú le dul chun cinn an chláir ghníomhaigh brataí scoile i scoileanna sa Chontae.

11.10  An Cúram sláinte

Tá áiseanna cúraim sláinte riachtanach chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag cónaitheoirí Chontae na Gaillimhe ar an gcúram a theastaíonn uathu. Soláthraíonn réimse de sholáthraithe seirbhíse príobháideacha, pobail agus carthanúla an cúram sláinte. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an phríomh-eagraíocht atá freagrach as an soláthar cúraim sláinte agus seirbhísí sóisialta pearsanta do mhuintir an Chontae.

Tá infhaighteacht agus rochtain ar sheirbhísí sláinte lárnach chun áiteanna a réiteach le bheith níos sláintiúla. Agus aghaidh á tabhairt ar an bhreoiteacht a ghabhann le stíl mhaireachtála agus le daonra atá ag dul in aois, is féidir leis an soláthar cúraim sláinte oideachasúil agus príomhúil tacú le hoiriúnuithe ar stíl mhaireachtála a chuidíonn le daoine an cúram treasach a sheachaint, rud a fhágfaidh go mbeidh an córas cúraim sláinte níos éifeachtaí agus nach mbeidh an oiread sin éilimh air ach oiread.

Soláthraíonn Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe agus Ospidéal Ollscoile Pháirc Mhuirlinne raon cuimsitheach de sheirbhísí d’othair éigeandála agus roghnacha, idir an gcúram othar cónaitheach, othar seachtrach agus lae ar fud an dá láithreán, agus do mhuintir Chathair na Gaillimhe, Chontae na Gaillimhe agus an Réigiúin i gcoitinne chomh maith.

Tá an cúram géarchúraim ghinearálta agus máithreachais curtha ar fáil in Ospidéal Portiuncula i mBéal Átha na Sluaighe freisin. Soláthraíonn soláthraithe cúram sláinte príobháideacha lena n-áirítear Clinic na Gaillimhe agus Ospidéal Bon Secours araon seirbhísí cúraim sláinte breise atá tábhachtach don chontae agus don réigiún chomh maith.

Tá an t-aistriú ón gcúram traidisiúnta ospidéalbhunaithe, i dtreo níos mó cúraim pobalbhunaithe le brath i mbeartas Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus níos mó béime ann ar riachtanais daoine a fhreastal ag an leibhéal áitiúil ag foirne cúraim phríomhúil.

Féachfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe le soláthar agus leathnú saoráidí tógtha a éascú lena chinntiú go ndéantar seirbhísí cúraim sláinte inrochtana a chomhtháthú i bpobail ar fud an Chontae. Tacóidh an tÚdarás Pleanála le hIonaid Cúraim Sláinte Príomhúil (PHCanna) a sholáthar i lonnaíochtaí príomhúla an Chontae. Is féidir raon agus cumraíocht na seirbhísí a bheith éagsúil ag brath ar an bpobal nó an lonnaíocht atá i gceist.

Cuspóirí Beartais - An Cúram Sláinte

H 1                        Áiseanna Cúraim Sláinte

Tacú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha eile agus le soláthraithe cúraim sláinte príobháideacha chun saoráidí cúraim sláinte a sholáthar do gach ghné den phobal, in áiteanna iomchuí, go háirithe nuair a bhíonn naisc mhaithe iompair phoiblí agus saoráidí páirceála ar fáil.

 

H 2                        Seirbhísí Sláinte

Tacú leis an Roinn Sláinte i gcur i bhfeidhm chuspóirí na straitéise Cúraim Sláinte agus i soláthar seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta araon.

 

H 3                        Soláthar Lárionad Cúraim Sláinte Príomhúil

Tacú le háiseanna Cúraim Sláinte Príomhúil a sholáthar in áiteanna oiriúnacha ar fud an chontae faoi réir riachtanais na pleanála agus na forbartha inbhuanaithe i gceart.

11.11  Ag Pleanáil don Aosú

Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach agus, le déanaí, ag an gClár Rialtais a chur ar chumas daoine dul in aois le muinín, dínit agus neamhspleáchas ina dtithe agus ina bpobail féin chomh fada agus is féidir. Ionchorprófar rogha níos mó den tithíocht oiriúnach nó inoiriúnaithe do riachtanais daoine atá ag dul in aois maidir le dearadh agus meascán na tithíochta agus maidir le suíomh na bhforbairtí nua tithíochta de réir mar atá leagtha amach i gCaibidil 3 An Chomhfhorbairt Áite, an Athghiniúint agus an Mhaireachtáil Uirbeach.  Trí phrionsabail an ‘Dearaidh Uilígh’ a ionchorprú, is féidir le hailtirí, dearthóirí agus pleanálaithe tionchar mór a bheith acu chun timpeallacht a chur i gcrích a chuirfidh ar chumas daoine fanacht ina dtithe féin.

Baineann an dara cineál cóiríochta do dhaoine scothaosta leis an ngá atá ann le tithíocht ghrúpa / pobail níos tacúla a bheith ann (a dtugtar an sciath-thithíocht air uaireanta) lena n-áirítear cur chuige samhail teaghlaigh, agus atá comhtháite agus nach bhfuil deighilte nó scoite ón bpobal. Go dtí seo, soláthraíonn an earnáil Tithíochta Deonaí agus Príobháidí formhór na cóiríochta seo.

Cuspóirí Beartais - An Phleanáil don Aosú

PA 1         Contae Aoisbháúil

Tacú le coincheap contae atá báúil don aosú agus na dúshláin dhéimeagrafacha atá le tabhairt sa chontae a aithint agus soláthar áiseanna agus seirbhísí oiriúnacha amach anseo a dheimhniú agus, anuas air sin, tacú go réamhghníomhach le cur i bhfeidhm Chlár Contae Aoisbháúil na Gaillimhe 2014 - 2019 agus le haon chláir a thagann ina sála. 

 

PA 2        Seirbhísí agus Bonneagar don Chontae atá Aoisbháúil

Le tacú go raibh sé oiriúnach, pobail agus geallsealbhóirí ábhartha chun taitneamhachtaí agus áiseanna inrochtana agus cairdiúil don aois a bhaint amach i bpobail ar fud an Chontae.

 

PA 3      An Chóiríocht do Dhaoine Scothaosta

Tacú le cúram cónaithe, maireachtáil le cúnamh, tithíocht ghrúpa / pobail agus cineálacha eile cóiríochta a sholáthar do dhaoine scothaosta ag féachaint do shuíomh agus do riachtanais agus i gcomhar le páirtithe leasmhara ábhartha.

 

PA 4      Sráidbhailte scoir agus an sciath-thithíocht do dhaoine scothaosta

An fhorbairt sráidbhailte scoir inbhuanaithe agus an sciath-thithíocht do dhaoine scothaosta in áiteanna oiriúnacha ar fud an chontae a spreagadh agus a thacú. 

 

PA 5      Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta

Smaoinigh go fabhrach ar thionscadail ar fud an Chontae a sholáthraíonn bonneagar agus seirbhísí do dhaoine scothaosta nó a chomhtháthaíonn seirbhísí do dhaoine scothaosta agus sábháilteacht an phobail á fheabhsú.

11.12  An Óige agus Leanaí

Aithníonn an Chomhairle an ról atá ag Comhairle na nÓg, agus ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ), chun an deis a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga ról a ghlacadh i bhforbairt seirbhísí agus beartas áitiúil.

Tabharfaidh an Chomhairle aird ar dhoiciméad beartais na Roinne Sláinte agus Leanaí agus Gnóthaí Óige, “Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos Gile: Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine Óga 2014 - 2020”. Aithnítear go bhfuil gá le cur chuige ilghníomhaireachta chun freastal ar riachtanais na hóige sa chontae. I measc na riachtanas sin tá deiseanna áineasa, lena n-áirítear gníomhaíochtaí oifigiúla agus neamhoifigiúla i.e. ‘caiféanna óige’, páirceanna scátála, áiseanna spóirt agus áiteanna ócáideacha inar féidir le daoine óga sóisialú lena chéile. Is é beartas na Comhairle ná riachtanais leanaí agus daoine óga, lena n-áirítear iad siúd atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais bhreise acu, a mheas maidir le háiseanna áineasa a sholáthar, idir áiseanna taobh istigh agus áiseanna amuigh faoin spéir araon.

Aithníonn an Chomhairle an gá atá le deiseanna áiseanna súgartha a uasmhéadú do leanaí sa timpeallacht nádúrtha agus sa timpeallacht thógtha araon. Ghlac an Chomhairle le treoir don clós súgartha ‘Tar Liom ag Spraoi, 2015’. Tá os cionn caoga clós súgartha i gContae na Gaillimhe le haghaidh na cónaitheoirí agus na cuairteoirí agus freastalaíonn siad ar raon de leanaí ar aoise difriúla, idir an aois réamhscoil agus déagóirí. Tairgeann roinnt clóis súgartha trealamh súgartha uilechuimsitheach do leanaí le raon riachtanas speisialta agus tá áiseanna scátála ar bord i dTuaim agus i mBaile Locha Riach.

Cuspóirí Beartais - An Óige

YP 1      Áiseanna Súgartha

An fhorbairt áiteanna súgartha agus clóis súgartha do leanaí a éascú atá cóngarach do chomharsanachtaí atá ann cheana agus atá beartaithe, nuair is cuí.

 

YP 2      Limistéir Áineasa a sholáthar i gclóis súgartha phoiblí

Déan iarracht an soláthar de chlóis súgartha poiblí a fheabhsú chun ligean do cheantair áineasa do dhaoine scothaosta agus don aos óg in áiteanna oiriúnacha ar fud an chontae le béim ar leith ar na ceantair sin is mó a bhfuil gá leo.

 

YP 3      Cur Chuige Ilghníomhaireachta

Cur chuige ilghníomhaireachta a éascú maidir le háiseanna óige a sholáthar mar Chlubanna Óige, Café na hÓige ar fud an Chontae, agus a gcomhtháthú in áiseanna pobail ilchuspóireacha a spreagadh. 

11.13  Daoine faoi Mhíchumas agus an Dearadh Uilíoch

Cuimsítear le daoine faoi mhíchumas iad siúd a bhfuil laigí fadtéarmacha coirp, meabhracha, intleachtúla nó céadfacha acu a d’fhéadfadh bac a chur ar a rannpháirtíocht iomlán agus éifeachtach sa tsochaí ar bhonn comhionann le daoine eile mar gheall ar bhacainní éagsúla a bheith le tabhairt acu.

Tá sé tábhachtach do dhaoine a bhfuil laigí soghluaisteachta acu rochtain cothrom / rampa rochtain ar fhoirgnimh, colbhaí sceite agus saoráidí páirceála agus leithris cuí a bheith ar fáil dóibh. Maidir le daoine a bhfuil laguithe radhairc acu, tá sé riachtanach comharthaí inchloiste ag trasrianta coisithe. Tá sé tábhachtach a chinntiú go ndéantar saoráidí mar sheomraí ciúine agus gairdíní céadfacha a ionchorprú i dtograí forbartha do dhaoine a bhfuil lagú meabhrach, intleachtúil nó céadfach acu. Soláthraíonn Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann agus ‘Great Outdoors - A Guide for Accessibility’ (2018) atá curtha amach ag Spórt Éireann maidir leis an dearadh inrochtana chun timpeallachtaí sonracha lasmuigh a chur ar fáil ar bhealach níos inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá sé ar cheann de na Tosaíochtaí Straitéiseacha i bPlean Straitéiseach an Údaráis Náisiúnta Míchumais 2019-2021 leanúint ag cur leis an feasacht atá ar an Dearadh Uilíoch agus é a fhorbairt mar choincheap, agus an neamhspleáchas agus an rannpháirtíocht do chách a uasmhéadú. Cuirfidh an Chomhairle an Dearadh Uilíoch agus an Tithíocht Saoil chun cinn i ngach forbairt nua. Leis an gcineál tithíochta seo cuirtear ar ár gcumas aonaid a oiriúnú sa todhchaí de réir mar a bheidh riachtanais i rith shaolré an áititheora/an úinéara. Is céim onnghníomhach é chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais tithíochta daoine faoi mhíchumas, daoine scothaosta agus éagsúlacht an aonaid teaghlaigh chomh maith le luach agus inbhuanaitheacht foirgneamh a mhéadú go fadtéarmach.

Cuspóirí Beartais - Daoine faoi Mhíchumas agus an Dearadh Uilíoch

PDU 1                  An Cur Chuige um an Deartha Uilíoch

Is é cuspóir beartais na Comhairle ná an Dearadh Uilíoch a chur chun cinn agus a chinntiú go bhfuil gach foirgneamh poiblí, spás oscailte poiblí, limistéar áineasa agus taitneamhachta inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

PDU 2                  Riachtanais Speisialta Atá Aitheanta

Is é cuspóir beartais na Comhairle ná gach leibhéal cumais éagsúla a mheas, maidir le suíomh, leagan amach agus dearadh forbairtí tithíochta, saoráidí comhchoiteanna, spásanna poiblí agus seirbhísí iompair. D’fhéadfadh maolú iomchuí ar an timpeallacht thógtha a áireamh mar shampla, trí ábhair thógála a roghnú; seomraí ciúin agus gairdíní céadfacha a sholáthar nuair is cuí; agus i ndearadh áiseanna do choisithe do dhaoine lagamhairc.

PDU 3                  Forbairtí Bonneagair Shóisialta agus an Tithíocht

Is é cuspóir beartais na gComhairlí ná go ndéanfar deimhin de go mbeidh forbairtí bonneagair shóisialta nua agus an tithíocht nua araon inrochtana agus uilechuimsitheach do raon úsáideoirí trí chur chuige ar an dearadh uilíoch a chur chun cinn agus freastal ar shocaí atá aoisbháúil agus inar féidir le chuile dhuine saol iomlán gníomhach, luachmhar agus sláintiúil a bheith acu, is cuma cén aois atá acu.

11.14  Spóirt, Áineas agus Taitneamhacht

Tá áiseanna spóirt, fóillíochta agus taitneamhachta riachtanach chun freastal ar éilimh daonra atá ag méadú agus chun an dea-shláinte, an comhtháthú sóisialta agus an mórtas pobail a chur chun cinn agus cáilíocht beatha agus folláine na bpobal ar a bhfreastalaíonn siad a fheabhsú. Tá soláthar leordhóthanach agus inrochtana d’áiseanna spáis oscailte, spóirt agus taitneamhachta lena n-áirítear linnte snámha, clóis súgartha agus páirceanna poiblí tábhachtach chun cáilíocht na beatha i mbaile nó i gceantar a mheas agus tá tionchar móra acu maidir leis an tslí a n-úsáidtear an talamh. Éilíonn go leor den éileamh iomaíoch ar spóirt i gcónaí caighdeáin áiseanna agus cóiríochta, agus éileoidh rannpháirtithe sa Chontae rochtain ar a leithéid d’áiseanna chun dul san iomaíocht go cothrom le comh-iomaitheoirí ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Is príomhghné é an Spás Oscailte Poiblí chun cáilíocht fhoriomlán na timpeallachta cónaithe a shainiú. Chomh maith le tairbhí áineasa éighníomhacha agus gníomhacha a sholáthar d’áitritheoirí, cuireann spás oscailte feabhas ar cháilíocht aeistéitiúil agus comhshaoil comharsanachta nó lonnaíochta agus cuireann sé idirghníomhaíocht shóisialta chun cinn. Tá áiseanna traidisiúnta maithe le fáil sa Chontae lena n-áirítear clubanna spóirt agus ionaid fóillíochta agus tá an Contae ag forbairt áiseanna breise ar nós féarbhealaí, gormbhealaí, móinbhealaí, rotharbhealaí agus conairí siúil.

Is í Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe (GSP) an Chomhpháirtíocht a dhéanann ionadaíocht ar Chathair agus Contae na Gaillimhe chun tionscnamh spóirt agus gníomhaíochtaí coirp a fhorbairt agus a sholáthar do gach cónaitheoir i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe. Is iad Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe a chuir GSP i mbun i gcomhar le Spórt Éireann mar an comhlacht ionadaíoch don spórt agus don ghníomhaíocht choirp i gCathair & Contae na Gaillimhe i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí pobail, spóirt, gnó áitiúla, oideachais, reachtúla, sláinte agus deonacha. Tá an GSP maoinithe ag Spórt Éireann, go príomhúil.

Tá go leor de na háiseanna spóirt sa Chontae faoin úinéireacht phríobháideach. Leanfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ar aghaidh, nuair is iomchuí, ag soláthar saoráidí breise a mbeidh rochtain phoiblí ar fáil orthu, más féidir. Tá ról ag an Údarás Pleanála i gcosaint na limistéar spóirt / áineasa agus spáis oscailte atá ann cheana agus chun a chinntiú go bhfuil a dhóthain talaimh criosaithe le haghaidh na forbartha chun freastal ar áiseanna spóirt agus áineasa, idir ghníomhach agus éighníomhach.

Cuspóirí Beartais - Spóirt, Áineas agus Taitneamhacht

SRA 1           Spórt, Taitneamhacht agus Áineas

Tacú le grúpaí spóirt áitiúla agus le grúpaí pobail i bhforbairt, i bhfeabhsú agus i leathnú saoráidí údaraithe do riachtanais spóirt agus áineasa de gach earnáil agus aois trí thalamh oiriúnach a chur in áirithe nuair atá sé ar fáil agus nuair is cuí.

 

SRA 2         Rochtain Phoiblí ar Áiseanna Nádúrtha a Chur Chun Cinn

Aitheantas a thabhairt don ról atá ag taitneamhachtaí nádúrtha mar phríomh-acmhainn do chuairteoirí agus do dhaoine áitiúla agus rochtain phoiblí ar thaitneamhachtaí nádúrtha a úsáideadh go traidisiúnta le haghaidh áineasa lasmuigh a thacú, a chosaint agus a chur chun cinn.

 

SRA 3         Líonra rothaíochta agus siúil ar ardchaighdeán

Líonra rothaíochta agus siúil straitéiseacha atá comhleanúnach agus atá ar ardchaighdeán a aithint agus a chur i bhfeidhm ar fud an Chontae agus iad a dhéanamh le bheith comhtháite leis an iompar poiblí nuair is féidir agus a idirnasc le cinn scríbe agus le saoráidí cultúrtha, áineasa, miondíola, oideachais agus fostaíochta.

 

SRA 4         Spás Oscailte Éighníomhach agus Gníomhach Araon

Iarracht a dhéanamh spásanna oscailte ilfheidhmeacha a fhorbairt ar fud an Chontae a thacóidh le raon gníomhaíochtaí áineasa agus taitneamhachta a sholáthraíonn do riachtanais ghníomhacha agus éighníomhacha.

 

SRA 5        Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe

Oibriú i gcomhar le Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe chun iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí atá ann do shaoráidí braislithe.

 

SRA 6         An Gharraíodóireacht Phobail agus Cuibhrinn Phobail

Tacú le forbairt, nó cead chun, garraíodóireacht / cuibhrinn pobail a fhorbairt in áiteanna oiriúnacha ina bhfuil siad inrochtana ó limistéar tógtha an Chontae chun oideachas agus cleachtas maireachtála carbóin níos ísle a éascú.

 

SRA 7        Cosáin Mharcaíochta

Tacóidh agus cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe cláir agus tionscnaimh chun cinn a chabhróidh le bealaí rotha a fhorbairt i gContae na Gaillimhe

 

SRA 8        Áiseanna Snámha

Is é cuspóir beartais na Comhairle soláthar saoráidí snámha ar fud an Chontae a fheabhsú agus a chinntiú go ndéantar cáilíocht na n-uiscí snámha a chothabháil agus go gcuideofar chun riachtanais Threoir Uisce Snámha an AE a bhaint amach agus le Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha ( IR Uimh. 79 de 2008) agus Luachanna Éigeantacha an AE a thrasuí, ar a laghad, chomh maith le Luachanna Treorach an AE, nuair is féidir.

11.15    Seirbhisí Eigeandála

Is é ról Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chontae na Gaillimhe tine a chosc agus beatha agus maoin a chosaint ar fud an chontae. Freagraíonn an tSeirbhís Dóiteáin do ghlaonna éigeandála dála timpistí dóiteáin, timpistí ar bhóithre, timpistí tráchta agus timpistí éagsúla eile. Tá ceanncheathrú na Seirbhíse Dóiteáin lonnaithe ag Stáisiún Dóiteáin Chathair na Gaillimhe ar Bhóthar an Athar Uí Ghríofa Tá deich stáisiún dóiteáin san iomlán lonnaithe ar fud an Chontae - Cathair na Gaillimhe (an Ceanncheathrú), atá ina stáisiún lánaimseartha, agus 9 stáisiún gan foireann eile i mBaile Átha an Rí, Baile Locha Riach, Tuaim, Béal Átha na Sluaighe, an Creagán, Port Omna, an Gort, an Clochán , Cill Rónáin & an Cheathrú Rua. Leanfaidh an Chomhairle ag tacú le seirbhís dóiteáin nua-aimseartha agus éifeachtach a sholáthar don chontae.

Is é Garda Cósta na hÉireann an tseirbhís náisiúnta freagartha éigeandála muirí agus is rannán í de chuid na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Freastalaíonn an Garda Cósta ar theagmhais éigeandála ar muir agus ar uisce intíre, agus ar shléibhte agus in uaimheanna chomh maith. Cuimsíonn raon acmhainní an Gharda Cósta héileacaptair cuardaigh agus tarrthála, Báid Tarrthála agus Aonaid Dheonacha. Is í an ceathrú seirbhís gormsholais sa Stát i dteannta leis an nGarda Síochna, na seirbhísí otharchairr agus na seirbhísí dóiteáin, gach ceann díobh a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha do phobail ar fud an Chontae.

Tá freagracht ar an tseirbhís dóiteáin freisin maidir le caighdeáin sábháilteachta dóiteáin i ndearadh foirgneamh nua agus feabhsaithe, athruithe úsáide agus freisin maidir le gnéithe sábháilteachta dóiteáin d’úsáid laethúil foirgneamh a mbíonn rochtain ag an bpobal orthu. Faoi na Rialacháin Foirgníochta, seoltar iarratais ar leith chuig an tSeirbhís Dóiteáin chun Deimhniú Sábháilteachta Dóiteáin a fháil agus ní mór é sin a fháil roimh chéim na tógála.

Ceanglaítear ar údaráis áitiúla freisin Pleananna Móra Éigeandála a bheith curtha i bhfeidhm acu faoi cheanglais ‘an Chreat le haghaidh na Mórbhainistíochta Éigeandála.’ Tá pleananna den sórt sin mar bhunús le haghaidh an chomhoibrithe idirghníomhaireachta agus ullmhaíodh iad chun an fhreagairt ar éigeandálaí móra a éascú (agus le haghaidh an téarnaimh ina ndiaidh. Is gné ríthábhachtach de shaol na gcónaitheoirí í an tslándáil agus is príomhghné í chun Gaillimh a chur chun cinn mar áit chónaithe, oibre agus infheistíochta. Cinnteoidh comhoibriú leanúnach idir gníomhaireachtaí agus geallsealbhóirí go leanfaidh Gaillimh de bheith ina háit shábháilte, shlán agus tharraingteach.

Cuspóir Bheartais - Seirbhísí Éigeandála

EMS 1                  Suíomh na Seirbhísí Éigeandála

Cóiríocht le haghaidh seirbhísí éigeandála a éascú agus a spreagadh lena n-áirítear seirbhísí dóiteáin agus seirbhísí tarrthála, in áiteanna a n-éascaíear an rochtain, an éifeachtúlacht agus an tsábháilteacht.

11.16    Seirbhísí Áitiúla Traidisiúnta

Soláthraíonn seirbhísí áitiúla traidisiúnta eile cosúil le siopaí áitiúla, oifigí poist agus áitribh cheadúnaithe ról tábhachtach do na lonnaíochtaí beaga agus is féidir leo cabhrú leis an mórtas pobail a chothú agus a chur chun cinn inár mbailte agus sráidbhailte. Féach Caibidil 5 Fiontar, an Geilleagar agus an Mhiondíol.

Cuspóirí Beartais - Áiseanna Áitiúla Traidisiúnta

TLS 1                    Seirbhísí Áitiúla Traidisiúnta

Déan seirbhísí áitiúla traidisiúnta a thacú agus a spreagadh, leithéidí siopaí beaga, oifigí poist, agus áitribh cheadúnaithe, agus an ról tábhachtach atá acu i bpobail agus i lonnaíochtaí níos lú, ar fud an chontae, curtha san áireamh.

11.17  Moil Chomhoibrithe/Chianoibre

Tacóidh an Chomhairle le moil oibre comhionaid a bhunú mar áiseanna aonair nó coimhdeacha le foirgnimh phoiblí, leabharlanna nó áiseanna pobail inár lonnaíochtaí. D’fhéadfadh moil oibre comhionaid dhigiteacha, spásanna cruthaitheacha agus cianoibriú a fhorbairt geilleagair áitiúla a spreagadh agus freastal ar roghanna oibre níos solúbtha agus leibhéil chomaitéireachta a laghdú ónár mbailte agus sráidbhailte i gcomhthráth. Déantar plé breise i gCaibidil 4 Maireachtáil agus Forbairt Tuaithe agus Caibidil 5 Fiontraíocht, an Geilleagar agus Miondíol ar chianoibriú agus moil oibre comhionaid.

Cuspóir Bheartais - Moil Chomhoibrithe

CWH 1                 Moil Chomhoibrithe

Is é cuspóir beartais na Comhairle tacú le bunú moil chomhoibrithe / iargúlta oibre agus moil chruthaitheacha mar áiseanna neamhspleácha nó coimhdeacha d’fhoirgnimh phoiblí, leabharlanna agus ionaid phobail i mbailte agus i lár sráidbhailte de réir mar is cuí.

11.18   An Coireacht a Chosc

Is féidir leis an Dearadh Uirbeach Ardchaighdeáin agus an Chomhfhorbairt Áite i bhforbairtí nua cur go mór le dul i ngleic le coireacht agus mothúcháin neamhshlándála a laghdú nuair a dhéantar iad a chomhordú le bearta eile cosúil le gnéithe fisiciúla cosanta daingnithe. Ligeann pobail agus áiteanna atá dea-dheartha do dhaoine mothú sábháilte agus slán agus taitneamh a bhaint as ardchaighdeán maireachtála a bheith acu. Ba cheart go mbeadh sé lárnach sa phleanáil le haghaidh na forbraíochta an choireacht a easphleanáil sábháilteacht an phobail a ionphleanáil. Caithfidh na prionsabail a bhaineann leis an dearadh i gcoinne na coireachta a bheith curtha san áireamh i ngach uile fhorbairt nua, mar shampla an faireachas, an rochtain agus an ghluaiseacht, an chosaint fhisiciúil, an úinéireacht, chomh maith leis an mbainistíocht agus an chothabháil mar atá leagtha amach i gCaibidil 15 Caighdeáin Bainistíochta Forbraíochta.

Cuspóirí Beartais - An Cosc ar Choireacht

CP 1                      An Choireacht a Chosc agus an Comhchoiste Póilíneachta

Dul i dteagmháil leis an nGarda Síochána agus tacú leis chun dul i ngleic le saincheisteanna póilíneachta agus coireachta tríd an gComhchoiste Póilíneachta.
 

CP 2                      Straitéis um an gCosc ar Choireacht agus Daoine Scothaosta

Comhoibriú le Straitéis um Daoine Scothaosta An Garda Síochána chun teagmháil agus sábháilteacht saoránach scothaosta agus iargúlta a chinntiú.
 

CP 3                      An Choireacht a Chosc Leis an bhFaireachas agus an Dearadh

Caithfidh na prionsabail a bhaineann leis an dearadh i gcoinne na coireachta a bheith curtha san áireamh i ngach uile fhorbairt nua, mar shampla an faireachas, an rochtain agus an ghluaiseacht, an chosaint fhisiciúil, an chomh maith leis an mbainistíocht agus an chothabháil mar atá leagtha amach i gCaibidil 15 Caighdeáin Bainistíochta Forbraíochta.

11.19  Ionaid Adhartha agus Reiligí / Créamatóiriamaí

Aithníonn an Chomhairle an luach tábhachtach atá ag áiteanna adhartha i gcomhthéacs pobail agus féachfaidh sí le freastal agus éascú a dhéanamh ar a soláthar lena n-áirítear saoráidí ilchreidmheacha ag láithreacha oiriúnacha, i gcroílár bhailte agus sráidbhailte, mar shampla. Is féidir síntí a bheith curtha san áireamh, nuair is iomchuí agus nuair atá an úsáid coimhdeach leis an áit adhartha mar sheomra urnaí nó síneadh measartha ar lár paróiste.

Tá freagracht ar an gComhairle as reiligí a sholáthar lena n-áirítear, de réir mar is gá, tailte a fháil agus aon oibreacha riachtanacha a dhéanamh ar na tailte siúd. Tá ról ag an Údarás Pleanála lena chinntiú go gcuirtear talamh leordhóthanach curtha ar leataobh chun freastal ar reiligí de réir na riachtanais a bheidh sa chontae amach anseo.

Tá méadú suntasach tagtha ar úsáid créamatóiriamaí le blianta beaga anuas ach faoi láthair níl aon áis den sórt sin chun freastal ar phobal Chontae na Gaillimhe. Mar aitheantas ar an daonra ilchultúrtha atá sa chontae agus ar na treochtaí athraitheacha sa tseirbhís deireadh saoil, tacóidh an Chomhairle le forbairt créamatóiriamaí sa chontae, faoi réir na pleanála ceart agus na forbartha inbhuaine.

Cuspóirí Beartais - Ionaid Adhartha agus Reiligí / Créamatóiriamaí

PWB 1          Ionaid Adhartha

Tacú le forbairt ionad adhartha agus saoráidí ilchreidmheacha agus iad a éascú ag láithreacha oiriúnacha, i gcroílár bailte agus sráidbhailte, mar shampla.
 

PWB 2          Reiligí

Forbairt agus cothabháil reiligí nua a éascú, chomh maith le síneadh na reiligí atá ann cheana féin i ngach láithreán iomchuí a chomhlíonann na caighdeáin riachtanacha. 
 

PWB3         Créamatóiriamaí

Forbairt créamatóiriamaí ag gach láthair iomchuí a éascú.

 

PWB 4        Oidhreacht Reiligí

Oidhreacht chultúrtha reiligí seandálaíochta / stairiúla agus reiligí stairiúla a chosaint, a chaomhnú agus a chothabháil.

Clár ábhair

Baile