Réamhrá

Dúnta20 Bea, 2021, 9:00am - 30 Iúil, 2021, 4:30pm

Ordlathas Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe

Náisiúnta Ordlathas Lonnaíocht Stádas Faoi Láthair 

 

1

 

Limistéar Ceannchathartha

Féach Mír 2
Baile Chláir

Plean Ceannchathartha Bhaile Chláir 2022 - 2028

Bearna

Plean Ceannchathartha Bhearna 2022 - 2028
Órán Mór

Plean Ceannchathartha Órán Mór 2022 – 2028

An Garrán

Cnoc Mhaoil Drise

Creatphlean Uirbeach an Gharráin

Creatphlean Uirbeach Chnoc Mhaoil Drise

 

2

 

Príomhbhailte Béal Átha na Sluaighe

Plean Ceantair Áitiúil Bhéal Átha na Sluaighe Plean 2015 – 2021 Athbhreithniú ar an PCÁ seo le tosú i R3 2021.

Tuaim

Plean Ceantair Áitiúil Thuama 2018 – 2024 Athbhreithniú ar an PCÁ seo le tosú i R4 2021.

3

Áit a bhfuil Acmhainneacht Straitéiseach aici Baile Átha an Rí Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Átha an Rí 2012 – 2022. Athbhreithniú ar an PCÁ seo le tosú i R4 2021

4

Bailte Féinchothabhálacha

An Gort

Baile Locha Riach

Plean Ceantair Áitiúil an Ghoirt

Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Locha Riach 2012 – 2022. Athbhreithniú ar an PCÁ seo le tosú i R4 2021

5

Bailte Beagfháis

An Clochán

Áth Cinn

Maigh Cuilinn

Uachtar Ard

Port Omna
Féach Cuid 3 Pleananna Lonnaíochta um Baile Beagfháis

6

Sráidbhailte Beagfháis

An Cheathrú Rua

An Spidéal

Béal Átha Ghártha

Dún Mór

Gleann na Madadh

Cinn Mhara

Maigh Locha

 

Féach Cuid 4 Pleananna Lonnaíochta um Shráidbhaile Beagfháis

 

Clár ábhair

Baile